Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας της Ιδιωτικότητας

 

 

Τελευταία αναπροσαρμογή  Μάιος 2020.

Καλωσορίσατε στο nefosltd.gr.

Η  Εταιρία μας λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας των πελατών της. Για αυτό τον λόγο ακολουθούμε με αυστηρότητα την ακόλουθη πολιτική προστασίας, η οποία διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών και τηρεί απαρέγκλιτα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο και για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς. Τυγχάνουν δε, σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

1. Στοιχεία NEFOS Ltd

Τα στοιχεία της Εταιρείας μας που ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ως προς τα δεδομένα των πελατών του, τα οποία επεξεργάζεται για την παροχή των υπηρεσιών του, έχουν ως ακολούθως:

Εμπορική Επωνυμία : NEFOS Limited

Διακριτικός Τίτλος : NEFOS Ltd

Έδρα : 219 Kensington High Street, W8 6BD Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Ιστότοπος: https://nefosltd.gr

Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να απευθύνεται στην Εξυπηρέτησης Πελατών της NEFOS Ltd στο Email info@nefosltd.gr και στο +44 207 117 2682.

2. Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που τηρούνται από την  Εταιρία μας, για την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών της nefosltd.gr. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει τους κανόνες, με βάση τους οποίους προβαίνουμε σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και διασφαλίζουμε την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών.

Η  Εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τη παρούσα πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο της nefosltd.gr.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι παρόντες όροι.

3. Μέτρα Ασφαλείας

Η NEFOS Ltd έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την τήρηση της νομοθεσίας για την προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς για την επίτευξη του κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των πελατών του και τρίτων, των οποίων τα δεδομένα επεξεργάζεται, καθώς και των χρηστών της ιστοσελίδας του. Έχει λάβει δε, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε κανέναν άλλο πέρα από τα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα και μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας που προβλέπονται κατωτέρω.

Επιπρόσθετα  η NEFOS Ltd εφαρμόζει αυστηρές Πολιτικές και Διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες ενεργούν όσοι επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και έχουν προβλεφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να εφαρμόζεται το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

4. Νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων

Από τον Μάιο του 2018 ισχύει ο υπ’ αρ. 2016/679 Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Επιπλέον, ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εφαρμόζεται η Οδηγία 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων κ.α.

Παράλληλα, η Nefos Ltd  εφαρμόζει και τη σχετική εθνική νομοθεσία, όπως ισχύει κάθε φορά.

5. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων ισχύουν οι ορισμοί του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Όλως ενδεικτικώς ως:

α) «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

β) «Επεξεργασία» – κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται, από την Επιχείρηση με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζεται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή.

γ) «υπεύθυνος επεξεργασίας» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

6. Είδη Δεδομένων

Κατά (α) την είσοδο και χρήση του Ιστοτόπου, (β) την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter), (γ) τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και (δ) την αγορά υπηρεσιών, οι χρήστες της nefosltd.gr παραχωρούν στην  Εταιρία μας τα ακόλουθα είδη προσωπικών τους δεδομένων:

α. Κατά την είσοδο και χρήση

 • Διεύθυνση ιντερνετικού πρωτοκόλλου (IP Address).
 • Δεδομένα πλοήγησης εντός του Ιστοτόπου.
 • Πληροφορίες προτίμησης υπηρεσιών.

β. Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter)

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)

γ. Κατά τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού

 • Ονοματεπώνυμο.
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).
 • Τηλέφωνο.
 • Επωνυμία Εταιρείας.
 • Διεύθυνση.
 • Διεύθυνση 2.
 • Πόλη.
 • Περιφέρεια.
 • Ταχ.Κώδικας.
 • Χωρά.
 • Ψευδώνυμο (username).
 • Α.Φ.Μ. στην περίπτωση που επιθυμεί τιμολόγιο.
 • Δ.Ο.Υ στην περίπτωση που επιθυμεί τιμολόγιο.
 • Δραστηριότητα Επιχείρησης στην περίπτωση που επιθυμεί τιμολόγιο.
 • Αριθμός Κιν. Τηλεφώνου (Προαιρετικό).
 • Λήψη SMS ειδοποιήσεων(Προαιρετικό, Χρησιμοποιείτε για ενημέρωση λήξης Domain Name, 7 και 2 ημέρες πρίν από αυτήν).
 • Κωδικός Εισόδου (password).

δ. Κατά την αγορά υπηρεσιών της  Εταιρίας μας

 • Πληροφορίες παραγγελίας υπηρεσιών / προϊόντων.
 • Επιλογή τρόπου πληρωμής.
 • Πληροφορίες εκτέλεσης της πληρωμής.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης επικοινωνεί μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα όπως φόρμες επικοινωνίας, θα προβαίνουμε σε συλλογή των προσωπικών του δεδομένων, που σχετίζονται με τέτοιου είδους επικοινωνίες, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις σχετικές απαιτήσεις και αιτήματα και να βελτιώνουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας.

Η Επιχείρηση δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της, που σχετίζονται με την επιγραμμική (online) πληρωμή των υπηρεσιών / προϊόντων της, όπως αριθμούς και κωδικούς πιστωτικών καρτών. Τέτοιου είδους δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας κατά αποκλειστικότητα από και με ευθύνη της συνεργαζόμενης τράπεζας κατά τη διαδικασία εκτέλεσης και ολοκλήρωσης κάθε πώλησης με τη μέθοδο της ανακατεύθυνσης (redirect), δηλαδή με τη μέθοδο της μεταφοράς του χρήστη από τον ιστότοπο https://nefosltd.gr σε ιστοσελίδα ευθύνης της εν λόγω τραπεζικής Επιχείρησης.

7. Σκοποί Επεξεργασίας

Η Nefos Ltd θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και τα Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του Πελάτη.

Με την αγορά υπηρεσιών/ προϊόντων που πραγματοποιεί ο Πελάτης μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας https://nefosltd.gr, δηλώνει ότι επιθυμεί  να αναλάβει η Εταιρία για λογαριασμό του την ολοκλήρωση, εργασίας ή τη μεσολάβηση ανάμεσα στον Πελάτη και σε κάποιον τρίτο για την ολοκλήρωση της εργασίας με την ιδιότητά της η Εταιρία ως πάροχoς υπηρεσιών διαδικτύου.

Η Εταιρία, βάσει των πληροφοριών – δεδομένων που δηλώνει ο Πελάτης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας https://nefosltd.gr, –  η σε φόρμα παραγγελίας αυτής, θα πρέπει να τον εντάξει σε μια ομοιογενή κατηγορία και να υπολογίσει, βάσει των δηλώσεών του, το κατάλληλη και αναλογική για τον Πελάτη υπηρεσία / προϊόν.

Για να γίνει αυτό, είναι αναγκαίο να δηλώσει ο Πελάτης τα συγκεκριμένα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και τα Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που αναφέρονται στα σχετικά πεδία της φόρμας παραγγελίας.

Τα στοιχεία αυτά είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκπλήρωση του σκοπού και τη λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία αυτά που ζητά η Εταιρία συνιστούν υποχρέωσή του Πελάτη από τον νόμο. Είναι πιθανό ανακριβής ή ελλιπής πληροφόρηση για τα στοιχεία αυτά που ζητά η Εταιρία να θεμελιώσει δικαίωμα να ζητήσει η Εταιρία ακόμα και την ακύρωση ή καταγγελία της παρεχομένης υπηρεσίας ή σύμβασης οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Για όσο χρόνο θα παραμένει σε ισχύ η σύμβαση παροχής υπηρεσιών, η Εταιρία θα επεξεργάζεται τα δεδομένα του Πελάτη που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της, με βάση τη ρητή συγκατάθεση που θα μας χορηγήσει ο Πελάτης στο παρόν στάδιο μέσω της παραγγελίας υπηρεσίας/προϊόντος ή σε τυχόν άλλο μεταγενέστερο στάδιο.

Η  Εταιρία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα χρηστών  – πελατών της, που αναφέρονται ανωτέρω, για τους ακόλουθους σκοπούς:

Αφού ο Πελάτης προβεί στην παραγγελία υπηρεσίας  / προϊόντος , και συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία, η Εταιρία θα προχωρήσει, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων του Πελάτη και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων όπως  συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών. Η Εταιρία κάνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων για την ολοκλήρωση της παραγγελίας και την παροχή της υπηρεσίας. Μέσω αυτών των αυτοματοποιημένων μέσων, η Εταιρία δύναται να λαμβάνει αποφάσεις πιο σύντομα, με μεγαλύτερη ακρίβεια, διαφάνεια και συνέπεια.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές, πραγματοποιούνται και  τακτικοί σχετικοί έλεγχοι από αρμόδιους υπαλλήλους της Εταιρίας.

Η Εταιρία στα πλαίσια προστασίας των εννόμων συμφερόντων της, πραγματοποιεί συχνά ελέγχους, μέσο πιστοποιημένων αυτοματοποιημένων μέσων, για λόγους αποτροπής απάτης σε βάρος της.

Πραγματοποιούνται οι εξής επιμέρους επεξεργασίες προς το σκοπό συμμόρφωσής της Εταιρίας με προβλέψεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας:

 • έλεγχοι αυτοματοποιημένοι ή μη για να αποτραπεί η χρήση των προϊόντων για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος ή  χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 • πραγματοποιούνται έλεγχοι και αποστέλλονται στοιχεία και δεδομένα προς το σκοπό συμμόρφωσης της Εταιρίας με τη διοικητική συνεργασία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον φορολογικό τομέα.
 • πραγματοποιούνται έλεγχοι και αποστέλλονται στοιχεία και δεδομένα προς το σκοπό συμμόρφωσης της Εταιρίας με την πολυμερή συμφωνία Αρμοδίων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

Η Εταιρία ενδέχεται να κάνει επεξεργασία των δεδομένων του Πελάτη και για εμπορικούς σκοπούς. Για το χρόνο διάρκειας της επεξεργασίας που αναφέρεται παραπάνω, η Εταιρία ίσως θα επεξεργαστεί μόνο στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα αλλα όχι όμως σε  Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Ο Πελάτης μπορεί να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή σε αυτή την επεξεργασία των δεδομένων του (για εμπορικούς σκοπούς) μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα του Πελάτη δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς.

8. Δεδομένα που αποθηκεύετε στους διακομιστές μας

 • Η NEFOS Ltd χρησιμοποιεί τεχνικά μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή απώλειας, κατάχρησης, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης πληροφοριών υπό τον έλεγχό μας. Η NEFOS Ltd χρησιμοποιεί μέτρα ασφαλείας που περιλαμβάνουν και δεν περιορίζονται σε: φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διασφάλιση των πληροφοριών που συλλέγουμε στο διαδίκτυο. Όλες οι πληροφορίες συλλέγονται σε έναν ασφαλή διακομιστή(server). Όταν ζητάμε από τους πελάτες ή τους χρήστες να παρέχουν πληροφορίες, τα δεδομένα προστατεύονται με τεχνολογία Secure Sockets Layer (“SSL”).
 • Η αποθήκευση και μεταφορά τον αντιγράφων ασφαλείας στα εφεδρικά μας συστήματα γίνετε μέσω κρυπτογράφησης ώστε να διασφαλιστεί τη μεγίστη ασφάλεια στα δεδομένα σας.
 • Κέντρα δεδομένων: Τα Data Centers που έχουμε τις υποδομές μας είναι πιστοποιημένα. Αυτή η πιστοποίηση περιλαμβάνει μια συστηματική έννοια ασφάλειας και πολλά μέτρα ασφαλείας στην ίδια την υποδομή, στον δευτερεύοντα εξοπλισμό και στην αλυσίδα επεξεργασίας.
  Η έννοια της ασφάλειας βασίζεται σε καθορισμένα πρότυπα και αναθεωρείται τακτικά καθώς γίνονται και αναλύσεις νέων απαιτήσεων ασφαλείας.
 • Δεδομένα καταγραφής: Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, η συσκευή που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα αποστέλλει αυτόματα δεδομένα καταγραφής (δεδομένα σύνδεσης) στους διακομιστές μας. Συγκεκριμένα, αυτό συμβαίνει όταν τοποθετείτε μια παραγγελία, συνδεθείτε ή όταν ανεβάζετε ή κάνετε λήψη δεδομένων. Τα δεδομένα καταγραφής συλλέγονται επίσης από τους διακομιστές μας όταν οι χρήστες έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό σας. Τα δεδομένα καταγραφής περιέχουν π.χ. τη διεύθυνση IP της συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον ιστότοπο ή την υπηρεσία, τον τύπο προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση, τον ιστότοπο που επισκεφθήκατε πριν από την πρόσβαση, τη διαμόρφωση του συστήματός σας, καθώς και τις πληροφορίες ημερομηνίας και ώρας.
  Οι πληροφορίες διατηρούνται στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών μας, αλλά και την Ασφάλεια των συστημάτων μας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι πληροφορίες  κρατούνται για  χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους από την λήξη της μεταξύ τους συνεργασίας .

Σχέσεις μεταπωλητών: Εκτός από όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω, οι ακόλουθοι όροι ισχύουν μόνο για τις σχέσεις μεταπωλητών.

 1. Πληροφορίες σχετικές με δεδομένα που συλλέγονται μέσω μεταπωλητών: Η NEFOS Ltd μπορεί να συλλέγει πληροφορίες υπό την καθοδήγηση των μεταπωλητών μας και δεν έχουμε καμία άμεση σχέση με τα άτομα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα παρέχονται, επεξεργάζονται ή αποκτώνται από τους μεταπωλητές μας. Οι πελάτες που επιδιώκουν την πρόσβαση ή που επιδιώκουν να διορθώσουν, τροποποιήσουν ή διαγράψουν ανακριβή δεδομένα πρέπει να κατευθύνουν το ερώτημά τους στον ελεγκτή δεδομένων του μεταπωλητή. Εάν ο μεταπωλητής ζητήσει την κατάργηση των δεδομένων, θα απαντήσουμε σε αυτό το αίτημα εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών.
 2.  Δικαίωμα Επιλογής: Εάν είστε πελάτης ενός από τους μεταπωλητές θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον μεταπωλητή από τον οποίο αγοράσατε υπηρεσίες / προϊόντα.
 3.  Παρακράτηση δεδομένων: Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε εξ ονόματος των μεταπωλητών μας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών βάσει της σχέσης. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες ως απαραίτητες για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, να επιλύσουμε διαφορές και να επιβάλουμε τις συμφωνίες μας.

 

9. Για πόσο χρόνο θα κρατά η Εταιρία τα δεδομένα του Πελάτη σε αρχείο;

Η Εταιρία θα κρατήσει τα δεδομένα του Πελάτη για όσο χρόνο θα διατηρείται συμβατική σχέση μεταξύ του,  τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί η Εταιρία θα τα κρατήσει για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η Εταιρία θα κρατήσει τα στοιχεία για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους από την λήξη της μεταξύ τους συνεργασίας.

10. Διαβίβαση σε Τρίτους

Η  Εταιρία μας δεν προβαίνει επουδενί σε παραχώρησή των προσωπικών δεδομένων χρηστών – πελατών της ή σε διασύνδεση του αρχείου της έναντι οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος με οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς, πέραν από την ΕΕΤΤ και το ΙΤΕ, ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (πχ eurid.eu, enom.com, resellerclub.com, .publicdomainregistry.com, icann, domainmarket.gr) ή για υπηρεσίες (πχ Domain Whois), και μητρώα Domain Names με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.
Ειδικά, για κατοχυρώσεις ονομάτων χώρου .com, .net, .info, .org κλπ, τα στοιχεία ιδιοκτήτη ονόματος χώρου κοινοποιούνται στην υπηρεσία Whois. Μετά από αίτημα του πελάτη και την ενεργοποίηση της υπηρεσίας IdProtect, μπορεί να γίνει απόκρυψη αυτών των στοιχείων από τις υπηρεσίες Whois.

Η Επιχείρηση ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση ή να παραχωρεί:

 • δεδομένα σχετικά με ή αναγκαία για την υποστήριξη του Ιστοτόπου https://nefosltd.gr στην επιχείρηση, με την οποία διατηρεί συμβατική σχέση για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης αυτού.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους παραπάνω συνεργαζόμενους με εμάς φορείς διεξάγεται υπό τον έλεγχό μας και μόνον κατ εντολή μας και υπόκειται στην ίδια πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας ή σε πολιτική του ίδιου τουλάχιστον επιπέδου προστασίας.

11. Γνωστοποίηση Αρχείου

Για τη σύννομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών – πελατών της η  Εταιρία μας δύναται τυχόν να προβεί σε έγγραφη γνωστοποίηση προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη σύσταση και λειτουργία αρχείου προσωπικών δεδομένων, το οποίο και θα καταχωρηθεί στο Μητρώο Αρχείων και Επεξεργασιών, που τηρεί η εν λόγω Αρχή. Κάθε δε τυχόν μεταβολή της επεξεργασίας θα γνωστοποιείται από την  Εταιρία μας εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση στην Αρχή, όπου απαιτείται από τον νόμο.

Στοιχεία του αρχείου προσωπικών δεδομένων κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

12.Cookies

Ο Ιστότοπός μας λειτουργεί με Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την σχετική ιστοσελίδα μας σχετικά με την από μέρους μας χρήση Cookies ΕΔΩ.

13.Επικοινωνίες

Σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το https://nefosltd.gr γίνεται κρυπτογράφηση με πρωτοκολλώ SSL ή TLS, όσον αφορά της ηλεκτρονικές επιστολές (newsletter) θα σας ζητηθεί να μας δώσετε ρητά την άδεια σας για την αποστολή ηλεκτρονικών  επιστολών (newsletter), η  Εταιρία μας θα σας κοινοποιεί ευδιάκριτα και σαφώς την ταυτότητά μας και θα σας δίνει τη δυνατότητα να αντιτάσσεστε και να ζητάτε, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, τον τερματισμό της επικοινωνίας για αυτά.

14. Απόρρητο Ασφάλεια Πληροφοριών

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Επιχείρηση διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της Επιχείρησης, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

15. Συγκατάθεση

Η  Εταιρία μας προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Ιστοτόπου:

α) είτε στις περιπτώσεις που ο κάθε χρήστης έχει συγκατατεθεί, έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί με την παρούσα πολιτική για το είδος των δεδομένων, το σκοπό και την έκταση της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών.

β) είτε στις περιπτώσεις που η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση της εκάστοτε υπηρεσίας, που έχει ανατεθεί από τον χρήστη προς την Επιχείρηση.

Η δήλωση συγκατάθεσής σας, για τη συλλογή και επεξεργασία επιμέρους ή του συνόλου των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί οποτεδήποτε να ανακληθεί με την άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης, όπως αυτό προβλέπεται στην παρούσα πολιτική.

16. Δικαιώματα Χρηστών – Πελατών

H  Εταιρία μας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να έχετε πλήρη δυνατότητα για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας, δηλαδή των δικαιωμάτων ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως περιγράφονται παρακάτω.

α. Έτσι, ήδη κατά το στάδιο της συλλογής ενημερώνεστε με τρόπο πρόσφορο και σαφή από την παρούσα πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας, που βρίσκεται σε θέση άμεσα ορατή και ανά πάσα στιγμή προσβάσιμη στην κεντρική σελίδα του Ιστοτόπου, για τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:

 • την ταυτότητα της Επιχείρησης,
 • τους σκοπούς της επεξεργασίας,
 • τους αποδέκτες των δεδομένων,
 • τυχόν τρίτους φορείς, στους οποίους τα δεδομένα διαβιβάζονται,
 • τα δικαιώματά σας.

β. Περαιτέρω, έχετε δικαίωμα να αιτείστε και να λαμβάνετε από την  Εταιρία μας εντός ευλόγου χρόνου και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους.
 • Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών.
 • Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή σας.
 • Τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

γ. Τα νομικά σας δικαιώματα

Κατόπιν αιτήματος, θα σας ενημερώσουμε γραπτώς για το κατά πόσον έχουμε αποθηκευμένα δεδομένα σας και ποια είναι αυτά τα δεδομένα. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε το νόμιμο δικαίωμά σας σε πληροφορίες ή σχετικά με τη διόρθωση, τη διαγραφή ή την παρεμπόδιση των δεδομένων σας, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων του NEFOS Ltd

NEFOS Ltd

To: Data Controller & Data Protection Officer

219 Kensington High street

Office 5

W8 6BD London 

United Kingdom

Τηλέφωνο: +44 333 050 7043

Email: contsct@nefosltd.gr

δ. Ακόμη, έχετε δικαίωμα να απευθύνετε εγγράφως αντιρρήσεις προς την  Εταιρία μας με αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια επί των προσωπικών σας δεδομένων, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Σε περίπτωση που αιτείστε διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, τα δεδομένα ωστόσο των οποίων ζητείται η διαγραφή είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης που έχει συναφθεί με εσάς, ή για σκοπούς τιμολόγησης ή άλλους νόμιμους σκοπούς η  Εταιρία μας έχει το δικαίωμα να απορρίπτει αιτιολογημένα την σχετική αίτηση και να σας ενημερώνει αναλόγως.

17. Παιδιά

Αυτός ο ιστότοπος δεν απευθύνεται σε παιδιά και δεν προσπαθούμε να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες από παιδιά. Αν διαπιστώσουμε ότι έχουν συλλεχθεί προσωπικές πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις εύλογες προσπάθειες για τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών από τη βάση δεδομένων μας.

18. Διεθνής Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει μεταξύ της  Εταιρίας μας και χρηστών – πελατών μας σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας και το αντικείμενο αυτής, αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Λονδίνου και εφαρμοστέο δίκαιο το Αγγλικό, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σύγκρουσής του.

Σε περίπτωση που διάταξη της παρούσας πολιτικής ακυρωθεί με απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δε θα επηρεάζει το υπόλοιπο των διατάξεών της, οι οποίες θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.

 

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookie και συνεπώς συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας ώστε να βελτιώσει την περιήγησή σας.  Παρακαλώ δείτε την Πολιτική Απορρήτου μας  για περισσότερες λεπτομέρειες ή συμφωνείστε κάνοντας κλικ στο κουμπί "Αποδοχή" ή κάνοντας κλικ στο κουμπί "Απόρριψη cookies".

Ρυθμίσεις Cookie

Παρακάτω μπορείτε να επιλέξετε το είδος των cookies που επιτρέπετε σε αυτόν τον ιστότοπο.Κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση ρυθμίσεων cookie" για να εφαρμόσετε την επιλογή σας.

ΛειτουργικάΟ ιστότοπός μας χρησιμοποιεί λειτουργικά cookie. Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπός μας.

ΑναλυτικάΟ ιστότοπός μας χρησιμοποιεί αναλυτικά cookie για να κάνει δυνατή την ανάλυση του ιστότοπού μας και τη βελτιστοποίηση της χρηστικότητας.

Κοινωνικά ΔύκτιαΟ ιστότοπός μας τοποθετεί cookie κοινωνικών μέσων για να σας δείξει περιεχόμενο τρίτων όπως το YouTube και το FaceBook. Αυτά τα cookies ενδέχεται να παρακολουθούν τα προσωπικά σας δεδομένα.

ΔιαφημιστικάΟ ιστότοπός μας τοποθετεί διαφημιστικά cookie για να σας εμφανίζει διαφημίσεις τρίτων με βάση τα ενδιαφέροντά σας. Αυτά τα cookies ενδέχεται να παρακολουθούν τα προσωπικά σας δεδομένα.

ΆλλαΟ ιστότοπός μας τοποθετεί cookie τρίτων από άλλες υπηρεσίες τρίτων μερών που δεν είναι αναλυτικά, κοινωνικά μέσα ή διαφήμιση.